לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס הפניה למתנדב/ת

מיהו מתנדב (הגדרת ביטוח לאומי):
מי שפעל בהתנדבות, שלא בשכר*, למען זולתו, בכפוף להפניה מוקדמת מאת גוף ציבורי, המוסמך להפנות מתנדבים, וההתנדבות נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית.

כיסוי הביטוח:
הביטוח הלאומי משלם תגמולים למתנדבים בהתאם לכללים שנקבעו לגבי נפגעי עבודה. הכיסוי כולל פגיעה תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות, וכן כפגיעה שאירעה למתנדב בדרך למקום או בחזרה ממקום פעילות ההתנדבות, אף אם לא יצא המתנדב מביתו למקום ההתנדבות או לא היה בדרכו חזרה לביתו (כלומר, במידה והיו הכנות שהתבצעו בבית), והכל בהתאם לכללים שנקבעו לגבי תאונה בדרך שמוכרת כפגיעה בעבודה.
כמו כן במקרה שהמתנדב נהרג בפעולת ההתנדבות, ישלם הביטוח הלאומי לבן/בת הזוג שלו ולילדים גמלאות תלויים בנפגעי עבודה, לרבות הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות ויתומים.

אני מצהיר/ה בזאת:

1. לפני הגעתי להתנדבות מדדתי חום. אין לי חום העולה על 38 מעלות.

2. חשתי בטוב ב14 ימים האחרונים- ללא תסמינים של שיעול, חום צינון, כאב גרון וכו.

3. אני לא נדרש להיות בבידוד ולא גר באותו בית עם מישהו שנדרש בבידוד.

4. לא חזרתי מחו"ל ב 14 ימים האחרונים.

5. עברתי על המסלולים המעודכנים ביותר של החולים המאומתים, ככל הידוע לי לא באתי במגע עם אף אחד מהם ולא קיבלתי הודעה שעלי להכנס לבידוד.

הפנייה זו ניתנה לעניין פרק י"ג : תגמולים למתנדבים, לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995 (פרק ט2 לחוק בנוסחו הקודם) שלפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ"ל בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה.


פרטים אישיים
מקום ההתנדבות
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא