לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה לקבלת תו תושב גיל


ללא מקף
מצהיר בזה כי הפרטים המפורטים בבקשה זאת נכונים אני מבקש להמציא לי תווית תושב מבוגר לפי סעיף 8 לחוק עזר לכרמיאל (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ט - 2019, ומתחייב בזה להשתמש בתווית בהתאם להוראות חוק העזר האמור, השימוש בתו הינו עבורי בלבד ואינו ניתן להעברה.
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא