לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס הצהרה התו הסגול

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"פ 2020.


פרטי המצהיר:
פרטי העסק:
הצהרה: 1. הנני מצהיר ומתחייב כי בבית העסק מבוצעות כל הפעולות המפורטות בסעיף 5 (ב) (2א) (א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות , התש"פ, להלן: "הפעולות"). 2. הנני מודע לחובתי לקיום ואכיפת פעולות אלו במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור. ולראייה באתי על החתום:
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא