לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשת עזיבה מתחום המועצה (ביטול רישום)

שלום,

טופס זה נועד למי שמתכנן לעזוב לעבור דירה/לעזוב את הארץ ומעוניין לקבל טופס ביטול עבור העיריה בכתובת החדשה בה יתגורר.

בטופס זה יש לצרף תעודת זהות עם ספח פתוח, חוזה שכירות של הכתובת אליה מתכנן לעבור ולציין עבור מי מילדיו מעוניין בטופס עזיבה.


פרטים אישיים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חובה לצרף חוזה חתום
במקרה של הורה עצמאי - חובה למלא הצהרה והתחייבות להורה עצמאי שימו לב יש לסמן את הסעיף המתאים מסעיף 1,2 או 3 הצהרה והתחייבות להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה)
2. הנני מציר ומתחייב כי הנני אפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם:
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
טופס שלא ייחתם על ידי שני ההורים ולא יצורפו אליו ספחי שתי תעודות הזהות פתוחים והמסמכים הנדרשים לא יטופלו * הח"מ יישא בכל אחריות בגין נזקים שייגרמו היה והמידע שנמסר אינו נכון
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא