לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה להנחה בארנונה - נכס ריק

טופס בקשה לפטור מארנונה עבור נכס ריק ושאין משתמשים בו

מחזיק של נכס ריק שאין משתמשים בו ברציפות לפחות 30 יום, יוכל ליהנות מהנחה בשיעור של 100% למשך תקופה מצטברת שלא תעלה על ששה חודשים.

---------

ההנחה תינתן לנכס ריק פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו.

על מבקש ההנחה להודיע למחלקת הגביה על היות הנכס ריק בתחילת התקופה באמצעות טופס זה.

באם ההנחה תאושר, תחולתה תהיה החל מיום קבלת הבקשה במלואה במחלקת הגביה.

---------

יש לצרף אישור ממזכירות הישוב כי הנכס נבדק על ידי נציג הישוב ואכן הינו ריק ואינו בר שימוש, האישור יכלול שם + תפקיד + חתימה + חותמת. 


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
שעות קבלת קהל ומענה טלפוני במחלקת הגביה במועצה האזורית שומרון: יום א` 08:30-12:30, 13:30-16:00, יום ב` 08:30-12:30, יום ג` 12:30-16:00, יום ה` 08:30-12:30, יום ד` המחלקה סגורה לקבלת קהל. טלפון: 03-9061160 שלוחה 3. פקס: 03-9757619 כתובת דוא``ל:arnona@shomron.org.il כתובת למשלוח דואר: ת``ד 120 אזוה``ת ברקן 4482100
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא