לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לביטול דוח

המועצה פועלת על פי חוק עזר לאפרת (העמדת רכב וחנייתו) התש"נ 1990 לשם שמירת הסדר הציבורי ושיפור איכות החיים והסביבה של תושבי אפרת. אם הנך מעוניין/ת להגיש בקשה לביטול הודעת קנס עליך למלא את הטופס המצ"ב ולצרף העתק מהודעת הקנס וכל אסמכתא רלוונטית. לתשומת לבך – עליך להגיש את הבקשה תוך 30 יום ממועד קבלת הודעת הקנס.


חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא