לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

שפ"ע - בקשה לביטול דוח

המועצה פועלת על פי חוק עזר לאפרת (העמדת רכב וחנייתו) התש"נ 1990 לשם שמירת הסדר הציבורי ושיפור איכות החיים והסביבה של תושבי אפרת. אם הנך מעוניין/ת להגיש בקשה לביטול הודעת קנס עליך למלא את הטופס המצ"ב ולצרף העתק מהודעת הקנס וכל אסמכתא רלוונטית. לתשומת לבך – עליך להגיש את הבקשה תוך 30 יום ממועד קבלת הודעת הקנס.


חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא