לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע


פרטי הבקשה- ניתן לצרף את פרטי הבקשה כמסמך נוסף בשדה צרוף המסמכים
ניתן לצרף את הבקשה כמסמך כחלק מצרוף המסמכים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
אישור תשלום אגרת חופש מידע
הנני מתחייב לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150ש"ח (כולל אגרת הבקשה). במידה ועלות הטיפול בבקשה תעלה על סכום הנקוב-על המבקש יהיה לאשר זאת בטרם הטיפול.
פרטים אישיים
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא