לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

עדכון נפשות לכמות מותרת - מנחמיה


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
במידה והדיירים בנכס הינם עובדים זרים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
אם כתובת המגורים הרשומה בתעודת הזהות אינה מקום המגורים הנוכחי שלך, על מנת לקבל את הכמות המוכרת במקום המגורים יש להביא אישור שאינך צורך מים מספק המים בכתובת המגורים הרשומה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
במידה ואתה שוכר את הנכס
הנני מצהיר בזאת כי הפרטים שמופיעים מעלה הינם נכונים וכי חוסר אמיתות בדבר הפרטים שלעיל מהווה הפרה יסודית של האמון שנותן תאגיד המים בצרכניו.
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא