לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה להישפט רשות החניה


אני החתום מטה:
ללא מקף
מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה שפורטה בהודעת תשלום קנס שמספרה צויין לעיל.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא