לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשת הצטרפות למאגר יועצים

1. רשאים להצטרף לספר ספקים/קבלנים של המועצה המקומית רק ספקים/קבלנים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

א. מי שהינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.

ב. מי שהינו קבלן רשום ופרטי הסיווג במידה והנושא ביצוע עבודה.

ג. עמידה בדרישות תקן ישראלי במידה והנושא ביצוע עסקה בטובין.

ד. צירוף המלצה אחת לפחות על איכות השירות בגין מתן שירותי טובין/עבודות לגופים ציבוריים.

2.  חובה לצרף לבקשה את הטפסים הבאים:

א. אישור עדכני על רישום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (לקבלני עבודות הנדסה) או רישיון/היתר והסמכה לביצוע העבודה/הייעוץ בהתאם לסוגה (כגון: חשמל/כריתה/סיווג שירותי גננות, שירותי ייעוץ וכו').

ב. צילום תעודת זהות.

ג. תעודת עוסק מורשה.

ד. אישור על ניכוי מס במקור.

ה. אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.

ו. פרטי חשבון בנק - שם בנק, שם ומס' סניף, כתובת סניף ומס' חשבון.

ז. דוגמא של חשבונית.

 

וועדת הרכש של המועצה תדון ותחליט על בקשתך להיכלל ברשימה האמורה בהתאם לתנאי הסף המפורטים לעיל ובהתאם לצורכי המועצה המקומית אבן-יהודה.


מהות העבודה/השירותים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא