לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשע"ח - 2018

המסמכים שעל ההורה/אפוטרופוס לצרף לטופס הבקשה:

  • מוגבלות בשמיעה - בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים
  • מוגבלות בראיה - בדיקת ראיה והמלצה של ממוחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה במחוז
  • לקויות למידה - אבחון פסיכו-דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד
  • שאר המוגבלויות - אישור רפואי מפורט מרופא מומחה

חלק א' : כללי :
*הבהרה - אם אין די במסמכים המצורפים לצורך קבלת ההחלטה, יחזיר המנהל את הבקשה לרושם לצורך השלמת מסמכים לפי תקנה 4ד' (לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה, (התשע"ח 2018), בתוך פירוט המסמכים הנדרשים והגורמים שמהם יש לקבלמסמכים אלה.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא