לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה להירשם בספר יועצים של המועצה וגופי הסמך

לכבוד:

המועצה האזורית מגידו

העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי אזור מגידו

העמותה לקידום הספורט באזור מגידו

אבקש להירשם בספר יועצים של המועצה האזורית מגידו וגופי הסמך, למתן שירותים מכוח תקנה 3(8) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח 1958, לשירותים שאינם דורשים מכרז.


פרטי המבקש/ת
תחום העיסוק והסיווג הקבלני (ככל שקיים) שצוין לעיל, חייב להיות של האישיות המשפטית המגישה את הבקשה.
לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא