לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום לחנות או עסק

המועצה האזורית עמק חפר-רישוי עסקים.
 
(לאחר תיקון מס' 5 מיום 19.4.20)
תוספת שנייה
(תקנה 5 (ב) (2 א) (א))
התחייבות בדבר ישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות, התש"ף - 2020 
 
 לכל שאלה ניתן לפנות אל מוקד המועצה האזורית עמק חפר 24.7
9875*

יש לציין שם מלא
1. אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מתבצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5 (ב) 2(א) (א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות), התש"ף - 2020 (להלן-הפעולות) לחצו כאן לקובץ התקנות 2. אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור. 3. ולראיה באתי על החתום
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא