לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח 2018

המסמכים שעל ההורה/אפוטרופוס לצרף לטופס הבקשה:

מוגבלות בשמיעה: בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים.

מוגבלות בראייה: בדיקת ראיה והמלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה במחוז.

לקויות למידה: אבחון פסיכו-דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד.

שאר המוגבלויות: אישור רפואי מפורט מרופא מומחה.

 


(התוספת הראשונה תקנה 4 (א))
חלק א': כללי:
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
* הבהרה - אם אין די במסמכים המצורפים לצורך קבלת ההחלטה, יחזיר המנהל את הבקשה לרושם לצורך השלמת מסמכים לפי תקנה 4ד' )לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות( נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה, )התשע"ח 2018 ,)בתוך פירוט המסמכים הנדרשים והגורמים שמהם יש לקבל מסמכים אלה.
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא