לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס הגשת מועמדות לוועדת ביקורת בוועד המקומי

 

תושבים יקרים,  

הנדון: קול קורא להתנדבות לוועדת ביקורת לוועד המקומי ביישוב 

עבודת הביקורת בישוב מהווה בסיס חשוב לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה.

ועדת הביקורת מהווה גורם מסייע לוועד המקומי, ומטרתה שיפור פעילותו של הוועד על-ידי איתור דברים שיסייעו לתפקוד יעיל ותקין.

על פי סעיף 130א(א) – (ו) לצו המועצות האזוריות, המועצה האזורית תקבע ועדת ביקורת לוועד המקומי מבין תושבי הישוב שאינם חברי הוועד ואשר יציעו מועמדות

ועדת הביקורת תכלול בין 5 – 3 חברים.

תנאי הסף:

 • המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.
 • המועמד אינו עובד הועד המקומי
 • המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי.
 • למועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לוועד המקומי כהגדרתו בס' 120(10) לפקודת העיריות [נוסח חדש]. (חוב סופי בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד התשלום האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" – חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד).
 • לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.
 • ביישובים בהם קיימת ועדת ביקורת פעילה, (ועדת ביקורת פעילה תיחשב ככזו שהוציאה דו"ח שנתי אחד לפחות במהלך השנים 2017-2018), שמעוניינת להמשיך ולפעול, מתבקש הוועד המקומי להעביר את המלצתו להמשך פעילותה בקדנציה הבאה ואת רשימת שמות חברי הוועדה.

 

המעוניינים מתבקשים לשלוח את הטופס המצ"ב  לשרית אברהם hinuh2@megido.org.il או  באמצעות הטופס המקוון שלהלן עד ליום  01.04.19.

 

 • החברים שיאושרו על ידי מליאת המועצה יקבלו הדרכה למילוי משימתם החשובה, לצורך ביצוע עבודת ביקורת מועילה וראויה ביישוב.

 

                                                                                           בכבוד רב,

                                                                                                                 אברהם אזולאי

                                                                                                                 מנכ"ל  המועצה

                                                                                                                              

העתקים:

 • איציק חולבסקי – ראש המועצה
 • שלמה בוזי –     מבקר המועצה
 • מיכל כהן- גזברית המועצה
 • אורית פרום- פיתוח ישובים וקהילות

 


חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא