לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס תשלום אגרה לקבלת מידע להיתר (בנייה)


פרטים אישיים
תוספות בניה/ בנייה חדשה/ תעשיה/ שימוש חורג
הנני מתחייב לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150ש``ח (כולל אגרת הבקשה). במידה ועלות הטיפול בבקשה תעלה על סכום הנקוב-על המבקש יהיה לאשר זאת בטרם הטיפול.
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא