לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשת פטור לנכס ריק

על פי תקנה 13 לחוק הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג –

1993, המועצה רשאית לזכות את בעליו של נכס ללא שימוש וריק מכל אדם

וחפץ בהנחה בשיעור של  100% .

החלטת המועצה מיום 17.07.2017  לאשר מתן הפטור עד שני חודשים בלבד!

o במניין התקופה המצטברת לא ניתן להגיש בקשה לנכס ריק לתקופה הפחותה משלושים יום.

o    על הנכס להיות ריק מכל חפץ !! בזמן תקופת הפטור.

o  יש לצרף תמונות פנימיות עדכניות מהנכס אשר מוכיחות כי הנכס ריק מכל חפץ או בתהליך שיפוץ, בקשה ללא צירוף תמונות עדכניות תידחה.

o המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ביקור בנכס על פי שיקול דעתה ובמועד שתבחר. במידה וימצא כי הנכס איננו ריק, המועצה רשאית לבטל את מתן הפטור לנכס.

o על התושב להציג בפני המועצה צילום של מונה המים ומונה החשמל לפני בקשת הפטור ולאחריו  וזאת כחלק מהצהרתו על אי השימוש בנכס.

o   ההנחה תינתן ממועד הגשת הבקשה למועצה בכפוף למילוי טופס בקשה המצ"ב על ידי מבקש הבקשה, בקשה אשר תוגש רטרואקטיבית – תידחה.

o   בקשה לפטור ללא חתימת התושב תידחה.

 

הנני מתחייב להודיע מיד על כל שינוי שיחול בשימוש בנכס או במצבו. אם בתקופת ההנחה תמצא המועצה שהנכס אינו ריק מכל אדם וחפץ, ולא הודעתי על השינוי, המועצה רשאית לבטל את ההנחה ולחייבני בתשלום ארנונה רטרואקטיבית מיום מתן ההנחה בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה.

צורפו תמונות המעידות כי הנכס ריק מכל חפץ.


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא