לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הצהרת בעל עסק - התקן הסגול לחנויות מסחר

טופס הצהרה על התקן הסגול לחנויות מסחר

נספח א' – הצהרת בעל העסק על עמידה בתנאי התו הסגול

טופס זה הינו התחייבות בעל העסק בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

בעל חנות או עסק המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות המעוניין לפתוח את עסקו, עליו להמציא הצהרה ולפיה הוא עומד בדרישות המפורטות וזאת טרם פתיחת העסק.

טרם מילוי ההצהרה *חובה* לצפות בנוסח המלא של התקנות המצורף ומתאר את הפעולות הנדרשות מבית ההעסק לצורך עמידה בתנאי התקן של התו הסגול לעסקים מסחריים


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי העסק
הריני מצהיר ומאשר כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בסעיף 5(ב)(2א)לתקנות שעת חירום(נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות)להלן ``הפעולות``
חתימה מהווה אישור להצהרה זו בהתאם לנוסח המלא של התקנות
הנני מודע לחובתי לקיום ואכיפת פעולות אלו במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור. בחירת האפשרות מאשר מהווה חתימה והסכמת בעל העסק לתנאים הנ"ל *
החתימה מהווה אישור והסכמה בהתאם לנוסח המלא של התקנות.
בחירה ``מאשר/ת`` מהווה הסכמה להצהרה זו
שלב 1 מתוך 2
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא