לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

פיקוח עירוני- נוהל הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה כללי

1 .נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה במועצה האזורית גוש עציון (להלן – "המועצה"), בהתאם לחוק עזר לגוש עציון (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ד – 2014(להלן – "חוק העזר") ובהתאם לנהלי העבודה של רשות התמרור המקומית.

2 .נוהל זה מחליף נהלים קודמים. ייחוד מקום חניה לרכב של נכה רשות תמרור מקומית רשאית לייחד מקום חניה לרכב פלוני או למספר כלי רכב פלונים המשמשים לנהיגת נכה; עשתה כן, יוצב תמרור מתאים, בהתאם ללוח התמרורים. תנאי הזכאות להקצאת מקום חניה א. נכה זכאי לקבל מקום חניה מיוחד ליד מקום מגוריו/מקום עבודתו, באם נתקיימו בו כל אלה: 1 .נכה בעל תג נכה על שמו (תג משולש/תו כסא גלגלים). 2 .בעל תעודת זהות עם ספח בו רשומה כתובתו בתחום המועצה האזורית גוש עציון.

3 .בעל רישיון רכב אשר רשום על שמו ו/או בעלים נוספים והנכה נוהג ברכב.

4 .בעל רישיון נהיגה בתוקף הרשום על שמו.

5 .אישור על לפחות40% אחוזי נכות בניידות וסעיף נכות בניידות ע"י מסמך מלשכת הבריאות המחוזית או ביטוח לאומי (במקרה של נכה צה"ל – משרד הביטחון).

6 .אין חניה מאושרת בהיתר הבניה בתוך המגרש.

7 .אין חניה בפועל בחצר ביתו/מקום העבודה.

8 .אין למבקש מקום חניה שמור אחר ברחוב בתחום המועצה האזורית גוש עציון.

9 .הגיש טופס בקשה ותצהיר חתום ע"י המבקש, המעיד על אמיתות המסמכים (מצ"ב). ב. נכה שאינו עומד בקריטריונים רשאי להגיש בקשה לדיון בוועדת חריגים; החלטות הועדה אינן דורשות אישור מליאת המועצה. "ועדת חריגים" – ועדה שתמונה ע"י ראש המועצה שהרכבה מנכ"ל המועצה, יועמ"ש המועצה, מהנדס המועצה, ומנהל האגף לשירותים חברתיים. אחריות לביצוע: המועצה היא זו שתבצע את ביצוע הסימון והשילוט, לאחר ששילם המבקש אגרה חד-פעמית בגין ייחוד מקום החניה והעתקת מקום החניה, בסכום הקבוע בחוק העזר.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
בקשה לייחוד מקום חניה לנכה
פרטים אישיים:
הצהרה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לבקשה צריך לצרף את המסמכים והאישורים הבאים:
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
שלב 1 מתוך 2
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא