לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

פיקוח עירוני- נוהל הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה כללי

1 .נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה במועצה האזורית גוש עציון (להלן – "המועצה"), בהתאם לחוק עזר לגוש עציון (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ד – 2014(להלן – "חוק העזר") ובהתאם לנהלי העבודה של רשות התמרור המקומית.

2 .נוהל זה מחליף נהלים קודמים. ייחוד מקום חניה לרכב של נכה רשות תמרור מקומית רשאית לייחד מקום חניה לרכב פלוני או למספר כלי רכב פלונים המשמשים לנהיגת נכה; עשתה כן, יוצב תמרור מתאים, בהתאם ללוח התמרורים. תנאי הזכאות להקצאת מקום חניה א. נכה זכאי לקבל מקום חניה מיוחד ליד מקום מגוריו/מקום עבודתו, באם נתקיימו בו כל אלה: 1 .נכה בעל תג נכה על שמו (תג משולש/תו כסא גלגלים). 2 .בעל תעודת זהות עם ספח בו רשומה כתובתו בתחום המועצה האזורית גוש עציון.

3 .בעל רישיון רכב אשר רשום על שמו ו/או בעלים נוספים והנכה נוהג ברכב.

4 .בעל רישיון נהיגה בתוקף הרשום על שמו.

5 .אישור על לפחות40% אחוזי נכות בניידות וסעיף נכות בניידות ע"י מסמך מלשכת הבריאות המחוזית או ביטוח לאומי (במקרה של נכה צה"ל – משרד הביטחון).

6.יש להגיש תצלום אויר חתום ע"י ועד הישוב/ מזכיר הישוב המאשר כי אין מניעה מבחינת הישוב לביצוע חנית נכה באזור זה.

7 .אין חניה מאושרת בהיתר הבניה בתוך המגרש.

8 .אין חניה בפועל בחצר ביתו/מקום העבודה.

9 .אין למבקש מקום חניה שמור אחר ברחוב בתחום המועצה האזורית גוש עציון.

10 .הגיש טופס בקשה ותצהיר חתום ע"י המבקש, המעיד על אמיתות המסמכים (מצ"ב). ב. נכה שאינו עומד בקריטריונים רשאי להגיש בקשה לדיון בוועדת חריגים; החלטות הועדה אינן דורשות אישור מליאת המועצה. "ועדת חריגים" – ועדה שתמונה ע"י ראש המועצה שהרכבה מנכ"ל המועצה, יועמ"ש המועצה, מהנדס המועצה, ומנהל האגף לשירותים חברתיים. אחריות לביצוע: המועצה היא זו שתבצע את ביצוע הסימון והשילוט, לאחר ששילם המבקש אגרה חד-פעמית בגין ייחוד מקום החניה והעתקת מקום החניה, בסכום הקבוע בחוק העזר.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
בקשה לייחוד מקום חניה לנכה
פרטים אישיים:
הצהרה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לבקשה צריך לצרף את המסמכים והאישורים הבאים:
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
שלב 1 מתוך 2
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא