מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

אנו, חברת סיטיקונקט בע"מ המפעילה את אתר ומערכת סיטיקונקט או מערכת זו ("מערכת לתושב", "אפליקציה לתושב", "מערכת מידע עירוני" וכיוצ"ב) (להלן: "החברה" או "סיטיקונקט" ו"המערכת") מכבדים את פרטיותך, ומתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועלת המערכת בכל הקשור לפרטיות המשתמשים בה, וכיצד משתמשת המערכת במידע, הנמסר לה על-ידיך או הנאסף על-ידה בעת השימוש בה. 

מדיניות הפרטיות מהווה תוספת למסמך תנאי השימוש: https://docs.google.com/document/d/1mNGijWQGde9Hy8E4LfqKA6t22sKXEtZOzYVUtGSYmMM/edit?usp=sharing

 אליו מחויב כל משתמש במערכת, באה להוסיף עליו מבלי לגרוע ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כפי המוסבר במדיניות הפרטיות, המערכת בה הינך משתמש פועלת תחת הסכם בין סיטיקונקט ובין צד ג' ("מפעיל המערכת"), שהינו הבעלים של המידע ומאגר המידע הנשמר ומעובד במערכת. כך לדוגמא, בכל הקשור ל"אפליקציה לתושב", המערכת פועלת תחת הסכם בין חברת סיטיקונקט כיצרנית של המערכת ובין הרשות המקומית או גופים אחרים, שהם "מפעיל המערכת", הרוכש את שירותי המערכת מאת סיטיקונקט לטובת השימוש בה, והוא הבעלים של המידע הנאסף ומנוהל במערכת.

שמירת מידע במערכת

בעת הרישום למערכת והשימוש בה (בין אם הדבר נעשה בצורה ישירה ו/או בצורה עקיפה באמצעות מערכות צד ג'), נאסף, נשמר ומעובד מידע הנוגע אליך. חלק מהמידע נמסר על ידך בצורה ישירה ומאפשר זיהוי אישי שלך, לדוגמא: שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מיקום, דיווחים שונים, טפסים המועברים באמצעות המערכת על ידך וכו'. מידע זה משמש לצורך מתן שירותי המערכת לך, ולצורך התקשורת והעברת המידע בינך ובין מפעיל המערכת. לא קיימת לך כל חובה חוקית ו/או אחרת למסירת פרטים אלו, אולם ללא מסירתם לעיתים לא תוכל להשתמש במערכת ו/או בחלק מרכיביה.

בנוסף, מידע מסוים נאסף אודותיך ואודות הפעילות שלך במערכת בצורה שאינה ישירה. חלקו של מידע זה הינו סטטיסטי ומצטבר, כדוגמת העמודים בהם גלשת באתר, תדירות השימוש, עניין בפרסומות שבאתר ותקלות טכניות. מידע זה אינו אישי והוא נשמר ומעובד על ידי סיטיקונקט ועל ידי מפעיל המערכת לצרכי מחקר, פיתוח בקרה ושיפור של המערכת והשירותים באופן כללי. חלק אחר של המידע נשמר או מעובד בצמוד לכרטיס המשתמש שלך, ומאפשר התאמה טובה יותר של שירותי המערכת עבורך.

עוד חשוב לציין כי המידע הנשמר במערכת עלול לכלול נתוני מיקום גיאוגרפי שלך ו/או של המכשיר עליו מותקנת המערכת, וזאת לצורך מתן שירותי מפעיל המערכת לך, מסירת דיווחים שונים אליו ו/או למוקד המופעל על ידו וכיוצ"ב. 

מאגר המידע - הנתונים והמידע הנאספים אודותיך נשמרים במאגר המידע של מפעיל המערכת. 

השימוש במידע שנאסף, כולל כל טופס או מסמך המופק ע"י המערכת, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין והנחיות בעל המאגר מפעיל המערכת, ותוך הקפדה על סודיות המידע ואבטחתו כנדרש בדין.

סיטיקונקט עושה שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע שבמערכת. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, סיטיקונקט אינה יכולה להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות המערכת, ועל כן אנו איננו מתחייבים ששירותי המערכת יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית. 

Cookies

במסגרת פעילות המערכת, ייתכן וייעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים לצורך ניהולה השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותה. חלק מה- Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות המערכת בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך ו/או במכשיר הסלולארי שלך המערכת כלל לא תוכל לפעול בראוי. חלק אחר של ה- Cookies שאנו מפעילים, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך במערכת. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את המערכת, להתאים אותה עבורך, לזכור את פרטי הכניסה שלך כך שלא תצטרך להקליד אותם בכל כניסה מחדש וכיוצ"ב. בנוסף, אנו עושים שימוש ב- Cookies המתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג', וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, והן לצורך זיהוי של העדפותיך האישיות והתאמת הגלישה והפרסומות במערכת עבורך. אם אינך מעוניין לקבל Cookies אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר. 

בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש במערכת ייתכן ויוצגו בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידי סיטיקונקט ו/או מפעיל המערכת בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מסיטיקונקט ו/או מפעיל המערכת היתר לפרסם בשטח המערכת. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינן קשורות במישרין למערכת, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

כחלק מהשימוש באתר המערכת ייתכן ויישלחו אליך מעת לעת דוא"ל או הודעות טלפוניות. זאת למשל בעת הרישום למערכת או בעת מסירת דיווח או פתיחת פניה במערכת. כמו כן ייתכן ונשלח אליך מעת לעת קישורים ועדכונים הקשורים במערכת ובשירותי מפעילת המערכת וכיוצ"ב.

אתה רשאי בכל עת להתנתק משירותי המערכת, על ידי מחיקת חשבונך ו/או הסרת התקנת האפליקציה. עם זאת ייתכן וחלק והמידע שנאגר אודותיך ו/או נשלח על ידך לידי מפעיל המערכת ימשיך להישמר במערכת בהתאם לחובות החברה ו/או מפעיל המערכת לפי דין או האינטרס הלגיטימי שלנו ו/או של מפעיל המערכת. אתה מוזמן לפנות אלינו כמפורט להלן בכל עת בבקשה למחיקת המידע שלך, לא תמיד נהיה חייבים להיענות לבקשתך, אולם תמיד נשמח לקבל את פנייתך ולטפל בה כמפורט להלן.

 

הוצאת מידע מחוץ לישראל

ככלל החברה פועלת משטחי ישראל. כל העברה של מידע לחו"ל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001. במסגרת כך ייתכן והחברה תעשה שימוש באמצעי ושירותי איחסון חיצוניים, לרבות שירותי ענן הממוקמים מחוץ לשטחי מדינת ישראל. גם איחסון מעין זה נעשה תמיד בכפוף להוראות הדין ולחובות הקבועות בדין.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

- החברה תעביר את המידע שבמערכת לידי מפעיל המערכת, וזאת לצורך מתן השירותים לך והשימוש במערכת כפי שהוגדר על ידי מפעיל המערכת בעלי המידע;

- בכל מקרה בו תרכוש ו/או תבקש להירשם לשירות במערכת המסופק על ידי ו/או בשיתוף צדדים שלישיים (לרבות שירות משולב כהגדרתו לעיל), יועברו הפרטים הדרושים לצורך הרישום ומתן השירות לידי אותו צד שלישי; 

- במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה או מפעיל המערכת שתחייב חשיפת פרטיך;

- אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;

- אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;

- במקרה של מכירה ו/או העברה של המערכת ו/או כל חלק ממנה לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו;

- במקרה שבו תבקש מאתנו להעביר את הפרטים שלך לגורם שלישי כלשהו ואנו נקבל את בקשתך.

בנוסף, החברה עשויה במסגרת פעילותה השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לה שירותים בקשר עם המערכת: פיתוח, גבייה, ניהול, ניתוח סטטיסטי, שיפור של ביצועי המערכת וכיוצ"ב. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בפסקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות ואבטחת המידע כנדרש בדין. 

 

עיון במידע, תיקון ומחיקה

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. בנוסף,  אם תעיין במידע השמור אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. 

ככלל המידע המאוחסן על ידי המשתמש במערכת יישמר לתקופה בלתי מוגבלת בהתאם לדרישות הדין והגדרות מפעיל המערכת שהינו הבעלים של המידע. במקרים מסוימים אתה רשאי לבקש את מחיקת המידע או מניעת השימוש בו לצרכים שיווקיים מסוימים.

פניות מעין אלו רצוי בראש ובראשונה להפנות אל מפעיל המערכת, שהוא הבעלים של המידע במערכת. עם זאת, אתה יכול לפנות בפניות מעין אלו גם אלינו, בכתובת הדוא"ל  info@ctconnet.co.il  ואנו נדאג להעברת הפניה לבעלי המאגר, והכל כנדרש ומתחייב בדין. ככל שפנייתך כאמור תסורב, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו ו/או למפעיל המערכת לפעול כבקשתך.

 

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות

סיטיקונקט תהיה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות בהתאם לתנאי העדכון של תנאי השימוש במערכת כמפורט בהם.

לשלוח הודעה למדווח ?
    לא