הסכם השימוש

הסכם שימוש ומתן רישיון למשתמש קצה – סיטיקונקט הסכם שימוש ומתן רישיון למשתמש קצה זה ("ההסכם") מהווה הסכם תקף ומחייב בין סיטיקונקט בע"מ ו/או גופים קשורים לה (יחדיו: "החברה") לבינך, כאדם פרטי או כל גוף אחר ("המשתמש") בדבר שימושך בפתרונות אותן החברה מציעה, בין היתר, בנוגע לפיתוח וקידום מגוון פתרונות אינטרנט, אחסון מידע , לרבות אך מבלי להגביל, קוד מקור, קוד אובייקט בינארי (Object code), סקריפטים, מודולים, ממשקים גרפיים (GUI) וחווית משתמש נלווית (UX), ממשקיAPI (וממשקים באופן כללי), גרפיקה, עיצובים, פלטפורמות ומסמכים נלווים (כל אחד מבין הפתרונות החברה המוצעים במסגרת הסכם זה ייקראו להלן "מודול" ו/או "שירות", ויחדיו: "הפלטפורמה").
החברה נוהגת לשווק חבילות המאחדות את השירותים השונים על מנת להציע ללקוחותיה פתרונות מלאים לצרכיהם. כך למשל, נכון לעתה, מציעה החברה חבילות שירות שונות תחת השמות "אפליקציה לתושב", "תוכנת מוקד", "תוכנה עירונית" וכו'. על המשתמש לוודא את טיב השירותים הנכללים תחת כל אותה חבילה בעת התקשרותו עם החברה. על ידי התקנת הפלטפורמה ו/או שימוש בה (או בכל חלק ממנה) המשתמש מסכים להיות כפוף ומחויב לתנאי הסכם זה. כמו כן, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות ו/או דרישה לפי כל דין, ובכל תחום שיפוט שהוא – אשר דורשים חתימתו (בין אם אלקטרונית או לא) ו/או העברת חתימתו ו/או שמירת רשומות שאינן אלקטרוניות בקשר לכך, לצורך מתן תוקף להסכם זה, ככל שהדין הרלבנטי מתיר זאת. 

 • מתן רישיון
  • בכפוף להסכם זה, החברה מעניקה למשתמש רישיון מוגבל אשר אינו בלעדי, אינו ניתן להעברה וניתן לביטול, זאת במטרה לאפשר למשתמש להוריד, להתקין ולהשתמש בפלטפורמה להלן. על מנת לקבל גישה לפלטפורמה, המשתמש נדרש ליצור חשבון משתמש ("החשבון"). החשבון, וכל מידע אחר שנמסר בהקשר זה, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, המפורטת תנאי השימוש ותקנון שימוש במוצרים של החברה ("מדיניות הפרטיות" ו-"התקנון" בהתאמה) אשר תחול בשינויים המחויבים. כמו כן, ייתכן והמשתמש יידרש לספק לחברה ובעת ההרשמה אמצעי זיהוי מסוימים (כגון: מספר תעודת זהות וכו') על מנת לאשר שימוש בפלטפורמה להסכם זה.
  • בכפוף להוראות הסכם זה, המשתמש יהא רשאי להשתמש בפלטפורמה, כולה או בחלקה. על אף האמור לעיל, על המשתמש חל איסור לפרסם, להציג, לגלות, להשכיר, להחכיר, למכור, להעתיק, למכור שנית ו/או לשנות, להלוות או ליצור כל יצירה המבוססת על הפלטפורמה או על כל חלק ממנה (לרבות עיצובים, גרפיקה, פונציונאליות). כמו כן, המשתמש אינו רשאי לייצא, להנדס לאחור (Reverse engineer), לפעול לפיצוח, שחזור ו/או חשיפת קוד המקור ו/או פקודות הרצה (Decompile), לתרגם, להתאים, לשנות, להחליף ו/או לעדכן את הפלטפורמה ו/או לנסות ליצור קוד מקור מקוד האובייקט של הפלטפורמה. החומר המותר לא יכלול, בשום צורה שהיא, כל חומר ו/או תוכן המוגבל בהסכם זה, לרבות אך מבלי להגביל, כמפורט בסעיף 4 להלן (מילוי הדרישות על-ידי המשתמש; תכנים חוקיים).
  • יובהר כי החברה /או המועצה המקומית גני תקווה ו/או מי מטעמן, אינן אחראיות על המידע המועלה ו/או משווק ו/או מועבר במסגרת הפלטפורמה ואחריותן מסתכמת רק במתן הפלטפורמה לשימוש המשתמשים בה.
   בהתאמה, החברה ו/או המועצה המקומית גני תקווה ו/או מי מטעמן לא יהיו כל צד לתביעה ו/או לדרישה הקשורה למידע המתפרסם בפלטפורמה,
   המשתמש מצהיר בעת ההרשמה כי הוא מודע לתנאים אלו ובהרשמתו לפלטפורמה ובאישור תנאי השימוש על ידו, הוא נותן את הסכמתו לתנאים אלו ללא כל סייג.
  • הרישיון הניתן בהסכם זה יהא בתוקף כל עוד: (א) הפלטפורמה לא שונתה בשום צורה שהיא על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו; ו- (ב) ההתקנה והשימוש בפלטפורמה הינם בהתאם להוראות החברה; (ג) תנאי הסכם זה הוסכמו באופן מלא על ידי המשתמש ללא שינוי כלשהו; ו- (ה) המשתמש לא הפר את תנאי ההסכם 
 • עדכונים 
  • החברה רשאית, אך אינה מחויבת, לספק למשתמש עדכונים, שיפורים, שינויים, "טלאים" (Patches), תיקונים או תוספות ("העדכונים"). התנאים וההגבלות בהסכם זה יחולו לגבי כל העדכונים. העדכונים יכולים להימסר באופן אוטומטי באמצעות שירות העדכונים של החברה (ככל שיהיה כזה) או בכל דרך אחרת אשר תיבחר על ידי החברה. המשתמש מבין כי ייתכן ועדכונים מסוימים (כגון שירותי ו/או תוספות "פרימיום") יהיו זמינים בכפוף לתשלום סכומים נוספים. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מבין שייתכן ויידרש לבצע בעצמו את הפעלתם עדכונים מסוימים, ככל שעדכונים אלו לא יכילו פקודת הרצה אוטומטית מטעם החברה.
 • . קניין רוחני; סודיות 
  • המשתמש מסכים ומאשר כי הפלטפורמה, על נגזרותיה (אלא אם נאמר במפורש אחרת, כולל אך מבלי להגביל, ידע, קוד-מקור, גרפיקה, עיצובים, כלי פיתוח, תבניות אלגוריתמים, מודלים, תוכנה, תהליכים, סימני מסחר, או סימני לוגו) מהווים סודות מסחריים, והינם קניינה ו/או חומר סודי של החברה (יחדיו: "החומר הסודי").
  • המשתמש מסכים לא לחשוף, לספק ו/או לאפשר זמינותו של החומר הסודי, (בין אם לשימוש מסחרי ובין אם לאו) בכל צורה שהיא ו/או לכל צד שלישי, וכן לא לעשות כל שימוש אחר בו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
  • החומר הסודי, וכן כל זכות אחרת שלא ניתנה במפורש למשתמש בהסכם זה, יהיו בבעלותה הבלעדית של החברה
  • המשתמש ישתף פעולה באופן מלא עם החברה במטרה להגן על זכויותיה הקנייניות והחומר הסודי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב להודיע, באופן מידי וללא דיחוי, להחברה, על כל פגיעה בזכויותיה האמורות.
 • מילוי הדרישות על-ידי המשתמש; תכנים חוקיים 
  • המשתמש לא ישלב, יפיץ, יאפשר זמינותו ו/או יעביר כל קובץ מחשב, קישור ו/או כל תוכן אחר, וכן לא יכלול בחומר המותר כל תוכן או חומר אשר (א) מכיל וירוסים, סוסים טרויאנים, תוכנות פרסום או כל תוכנה זדונית אחרת; (ב) מאפשר, מקדם או מספק פעילות בלתי חוקית או תוכן בלתי חוקי (לרבות, מבלי להגביל, הפרת כל חוק, צווים, תקנות ו/או מדיניות של כל סמכות שיפוטית שהיא, או על ידי הפרה של זכויות קנייניות או זכויותיהן של צדדים שלישיים, באופן כללי); (ג) מפר חוק או תקנה הנוגעים לזכות יוצרים, פטנט, סימן מסחר ו/או זכות קניינית אחרת; (ד) מהווה, בכל צורה שהיא, מטרד, הטעיה (לרבות, מבלי להגביל, התחזות לאדם או ישות אחרת) מרמה, או מהווה תוכן גס, פוגעני, גזעני, מעליב מבחינה אתית, או כל תוכן שקשור להימורים או שמפלה בין היתר, על בסיס דת, גזע, מין, צבע, גיל, נטייה מינית או נכות; (ה) כולל, במפורש או במשתמע, תוכן מיני ו/או תוכן בלתי ראוי אחר; (ו) שם ללעג, משמיץ ו/או משחיר את שמה של החברה ו/או כל צד שלישי אחר; (ז) משדר ו/או מעביר וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים ו/או או נוזקות (Malware) אחרות; ו/או (ח) נחשב כדואר זבל, הודעות שרשרת, הודעות בלתי רצויות או כל מידע אחר מסוג זה; הכל, בהתייחס לפלטפורמה ו/או לחומר המותר (כל אחד מן האמור לעיל: "ההתנהגות האסורה"). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש ינהג לפי כל הוראה הנוגעת להתנהגות ו/או לפרטיות ו/או למדיניות הפרטיות של החברה , אשר תחול בשינויים המחייבים על המשתמש כל עוד הם איננה סותרת את הדין החל.
  • במידה והחברה תראה במעשה, מחדל ו/או תוכן כלשהו כמהווים הפרה של הסכם זה (לרבות אך מבלי להגביל, לעניין ההתנהגות האסורה ו/או במידה והמשתמש לא שילם את דמי השימוש החלים עליו), אזי החברה תהא רשאית, באופן מידי, להפסיק את השימוש של המשתמש בפלטפורמה (כולה או חלקה), לנעול, לבטל או למחוק את החשבון ו/או כל חלק מהתוכן שהועלה או הועבר (ככל שרלבנטי), זאת מבלי לגרוע מכל הוראה ו/או זכות אחרת העומדת להחברה בהתאם לדין ו/או הסכם זה. במידה והסתיים תוקפו של הסכם זה בשל הפרתו של המשתמש את תנאיו של הסכם זה, המשתמש לא יהא זכאי להחזר כספי דמי השימוש, ככל שתשלומם נדרש.
  • המשתמש מבין כי החברה עשויה להידרש לשנות ו/או לתקן את תנאי ההסכם. במקרה ושינוי כזה יטיל מגבלות נוספות על המשתמש, אזי החברה תודיע על השינוי האמור למשתמש לצורך קבלת הסכמתו בנושא. במידה והמשתמש ידחה את השינוי ו/או התיקון האמור, אזי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תוכל לבחור האם להמשיך ולהחיל את תנאי ההסכם זה (או כל תנאי אחר אשר לגביו נתן המשתמש את הסכמתו), או לסיים את הסכם זה באופן מלא ומידי
 • תקופת ההסכם וסיומו 
  • הסכם זה ייכנס לתוקף בעת הסכמתו של המשתמש להיות כפוף לו (בכפוף לתשלום דמי השימוש הנדרשים על ידי המשתמש, על מנת לשכלל הסכם זה) והוא ימשיך ויהא בתוקף עד אשר יסתיים לפי הוראות הסכם זה ("תקופת ההסכם"). החברה תהא רשאית לסיים את ההסכם, באופן מידי וללא דיחוי, במקרה של הפרת ההסכם על-ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, זאת תוך שליחת הודעה (באמצעות דואר אלקטרוני או כל דרך אחרת).
  • בתום תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, כל הזכויות שניתנו למשתמש בהסכם זה, יפקעו באופן מידי, ולא תהא באפשרותו של המשתמש לעשות שימוש נוסף בפלטפורמה (אלא אם צוין אחרת במפורש על-ידי החברה). כמו כן, עם סיום ההסכם, על המשתמש למחוק באופן מידי וללא דיחוי, את התקנת הפלטפורמה, החומרים הקשורים אליה ו/או כל חומר שאינו חומר מותר (בכל צורה שהיא), זאת ללא שמירת העתקים מהחומרים האמורים, אלא אם החברה הורתה אחרת במפורש.
 • . מצגים; אחריות מוגבלת; כוח עליון 
  • החברה מצהירה כי הפלטפורמה תפעל, באופן מהותי, בהתאם לאמור במדריכי השימוש שלה (כפי שיתוקנו מעת לעת) ולהסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מבין כי הפלטפורמה אינה מיועדת למנוע התחזות, פריצה או כל פעילות דומה (לרבות אך מבלי להגביל, בקשר לתוכנות זדוניות, שליית מידע, קושחות, וירוסים, סוסים טרויאנים), ואינה מספקת כל הגנה מוצפנת (או בכלל). החברה ממליצה למשתמש לדאוג להגנה נאותה על החומרה, התוכן והתוכנות שברשותו (באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מקובלים).
  • בשום מקרה אין לראות בהחברה כמתחייבת לכך כי הפלטפורמה נקייה מכל שגיאה ו/או באגים, ו/או שהמשתמש יוכל להפעיל את הפלטפורמה ללא כל הפרעות או בעיות. יתר על כן, המשתמש מבין כי שירותים מסוימים מסופקים ו/או נתמכים על ידי ספקים שהינם צדדים שלישיים (כגון אירוח שרתים ומידע, ספקי מכשירים אלקטרוניים, ספק שירותי אינטרנט וכו') אשר להחברה אין שליטה ו/או פיקוח עליהם, ולכן איננה אחראית ביחס לאמור לעיל.
  • אחריותה של החברה תפוג מקום בו הפלטפורמה (א) שונתה (אלא אם אותו שינוי בוצע על ידי החברה); (ב) לא הותקנה, הופעלה, תוקנה, תוחזקה בהתאם להוראות החברה ו/או במידה והשימוש בה לא נעשה בהתאם להוראות החברה ו/או הסכם זה; ו/או (ג) משמשת לפעילויות מסוכנות, אינה נתמכת על-ידי החומרה הקיימת, פועלת במדיה הנגועה בתוכנות זדוניות ו/או נוזקות, או משמשת להתנהגות אסורה.
  • אחריותה של החברה ומצגיה המתוארים בהסכם זה, יחולו אך ורק ביחס למשתמש המקורי אשר התקין את הפלטפורמה, ובשום אופן, לא יחולו לגבי חומר מותר ו/או התנהגות אסורה.
  • מלבד כמפורט בסעיף 6 זה, כל התנאים, המצגים, והאחריות שצוינו במפורש או במשתמע, לרבות אחריות משתמעת למסחור, תאימות למטרה מסוימת (כולל, מבלי להגביל, תאימות לדרישות רגולטוריות כלשהן) ו/או הנובעת ממהלך העסקים של המשתמש (או כל גורם אחר) ו/או שימוש או עיסוק מסחרי בקשר לאמור לעיל, הינם מוחרגים בזאת למידה המותרת בדין. בכל מקרה לא תהא החברה אחראית כלפי המשתמש לכל אובדן נתונים, לנזקים ו/או הפרעות לפעילות העסקית, בין אם באופן תוצאתי, עקיף, מיוחד, עונשי, משני או כל נזק ו/או הפרעה אחר/ת הנובעים מהפלטפורמה או קשורים בה, בכל צורה בה נגרמו הנזקים האמורים, ללא קשר לאופן גרימתם ולבסיס המשפטי הרלבנטי (כגון דיני הנזיקין, החוזים, אחריות מוצר וכו') הנובע מהשימוש (או חוסר האפשרות לעשות שימוש) בפלטפורמה ו/או שירותים נלווים אחרים, גם אם החברה הייתה מודעת לאפשרות גרימתם של נזקים אלו. אחריותה הכוללת והמצטברת של החברה, בגין נזק ישיר ומוכח בהתאם להסכם זה, בין אם נזק חוזי, נזיקי (לרבות רשלנות) או כל נזק אחר, לא תעלה בשום מקרה על דמי השימוש ששולמו בפועל להחברה לפי הסכם זה.
  • על אף האמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלפי משתמש (ו/או מי מטעמו) בגין כל עיכוב בביצוע או אי-ביצוע של התחייבות של החברה, שנגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, על ידי כוח עליון; כולל, אך מבלי להגביל, שביתות, השבתות, מהומות, התפרעויות, שריפות, שיטפונות, או אסונות טבע אחרים, מלחמות מוכרזות או בלתי מוכרזות, מלחמות אזרחים, פעולות טרור, חרם כלכלי, הגבלות החלות על המטבע, או אירועים אחרים שנגרמו עקב חוקים, תקנות, כללים, צווי הממשלה, הוראות של מוסדות ממשלתיים אחרים או רגולציה אחרת בסמכותה של רשות אחרת ו/או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת מי מהצדדים ו/או צדדים שלישיים ו/או שירותים ו/או חובות אחרים אשר תלויים בפעילות צדדים שלישיים (כגון ספקים, קבלני משנה וכו') (יחדיו: "אירוע כוח עליון"). החברה תעשה מאמצים למסור הודעה למשתמש המושפע ו/או עתיד להיות מושפע מאירועי כוח עליון, בה תציין החברה את יום תחילת אירוע הכוח העליון, טיבו ומשך הזמן הצפוי להמשכו, וכן, תעשה את מאמצים כדי למנוע או לצמצם את הפגיעה ו/או הנזק הנגרם מאירוע הכוח העליון, ככל שניתן. 
 • שיפוי 
  • המשתמש מסכים לשחרר מאחריות, לשפות, להגן ולשאת בכל נזק אשר עשוי להיגרם ל החברה ו/או כל קבלניה, סוכניה, עובדיה, נושאי המשרה בה, חברי דירקטוריון, בעלי מניות, שותפיה ו/או הבאים במקומה של החברה, מפני חבויות, תביעות, נזקים, עלויות והוצאות, לרבות שכר טרחת והוצאות עורך-דין, אשר הועלו על ידי צדדים שלישיים בקשר ל-(א) שימוש או שימוש לרעה של המשתמש בפלטפורמה; (ב) הפרת הסכם זה על ידי המשתמש; (ג) הפרה של כל זכות קניין רוחני ו/או זכות אחרת של צד שלישי; (ד) כל טענת צד שלישי הנוגעת לאחריות ומצגיה החברה הניתנת למשתמש ו/או בקשר לחומר המותר; ו/או (ה) בקשר לאחריותה המוגבלת של החברה בהתאם לאמור בסעיף 8. החברה רשאית, על חשבונה, ליטול על עצמה את ניהול הליך ההגנה ולשלוט בכל עניין הקשור לשיפוי האמור על ידי המשתמש, וזאת, מבלי לפטור את המשתמש מחובת השיפוי האמורה. 
 • שונות
  • הסכם זה יפורש ויידון בהתאם לדין החל בישראל. הצדדים להסכם זה מסכימים בזאת באופן בלתי חוזר כי סמכות השיפוט הבלעדית תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
  • כל התנהגות על-ידי מי מן הצדדים לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיו על-פי הסכם זה, ו/או כויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי ההסכם, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.
  • אם הוראה מהוראות הסכם זה תחשב כבלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית המשפט המוסמך, לא יהיה בכך כדי להשפיע על תוקף ההסכם כולו, ושאר ההוראות יוותרו על קנם, כל עוד נשמרת כוונתם המקורית בהסכם זה.
  • המשתמש אינו רשאי להמחות כל זכות ו/או חובה שניתנת בהסכם זה, מבלי לקבל תחילה את הסכמת החברה בכתב.
   לחברה הזכות לשינוי התקנון חלקו או כולו, ככל שימצאו לנכון בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. 


תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ו ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך, שר המדע, שר התרבות והספורט ושר האוצר, בהתייעצות עם הממונה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות בתקנות אלה - "אריזה מקורית" - חפץ וכל חומר שהוא המשמש את היצרן או היבואן, כעטיפה למוצר שייצר או ייבא ושאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר; "דמי ביטול" - כהגדרתם בסעיף 14ה(ד) לחוק; "טובין" - טובין שהמחיר ששולם בעדם עולה על 50 שקלים חדשים.
2. ביטול עסקה צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם - (1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת - בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין; (2) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 לתוספת - מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה; (3) לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו-9 לתוספת - בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות; (4) לרכישת שירות כאמור בפרטים 10 עד 19 לתוספת - בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה; (5) לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 20 לתוספת - לרכישת לטובין, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות; (6) לרכישת טובין כאמור בפרט 21 - בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן - פקודת התעבורה); (7) לרכישת טובין כאמור בפרט 22 - מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.
3. החזרת התמורה (א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, ישיב העוסק לצרכן, בניכוי דמי הביטול כאמור בתקנה 5 ובכפוף לתקנות משנה (ב) עד (ה), את מלוא התמורה ששילם או יבטל את חיובו, ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. (ב) נדרש הצרכן לרכוש טובין לצורך קבלת שירות, זכאי הצרכן להחזירם לעוסק אף אם נעשה בהם שימוש ובלבד שלא נפגמו והעוסק ישיב לצרכן את כספו. (ג) בוצעה בבית הצרכן התקנה של טובין המשמש למתן שירות, ישלם הצרכן לעוסק את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים. (ד) ביטל הצרכן עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, שהוחל בנתינתה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות. (ה) החזרת התמורה תתאפשר אצל העוסק שאצלו נרכש המוצר וכן בכל אחד מסניפי העוסק או בנקודות המכירה של העוסק; הוראות אלה לא יחולו על זכיין של העוסק ובלבד שהזכיין הציג, במקום בולט בעסקו הודעה על כך; בתקנת משנה זו, "זכיין" - בעל זכות שימוש בשם העוסק תוך קיום מערכת עסקית חשבונאית נפרדת.
4. אופן החזרת התמורה (א) החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק - אם נפרע השיק, החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים, ואם לא נפרע, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3 של עסקה מתמשכת תהיה בכפוף לסעיף 13ד לחוק; נעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק, יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן; נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.
5. דמי ביטול (א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. (ב) נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.
6. הגבלת זכות הביטול (א) זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי - (1) ריהוט שהורכב בבית הצרכן; (2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות; (3) טובין שעל פי דין אין להחזירם; (4) מוצרי מזון; (5) תרופות ותוספי תזונה; (6) טובין פסידים; (7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995; (8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; (9) הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים; (10) גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989; (11) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים; (12) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות טיסה מחוץ לישראל ואליה; בפסקה זו, "מחוץ לישראל" - למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; "נסיעה" - טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצא באלה ובשיט, למעט הובלת טובין. (ב) ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה לאחר מועד ההספקה. (ג) נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.
7. תחילה תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן.
8. תחולה (א) תקנות אלה יחולו גם על טובין ושירותים שניתנו לצרכן במתנה ממי שאינו העוסק (בתקנה זו - המתנה), ובלבד שהצרכן הציג לעוסק פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. (ב) שולמה המתנה במזומן, תהיה החזרת התמורה במזומן או בשיק מזומן; שולמה המתנה בשיק - אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים ואם לא נפרע, החזרת התמורה תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; שולמה המתנה בכרטיס אשראי, החזרת התמורה תהיה במזומן ובלבד שחשבון הצרכן רוכש המתנה, חויב; בתקנה זו "טובין" - לרבות שובר מתנה ולמעט תווי קנייה.
9. הוראת שעה תוקפה של תקנה 6א(12) ושל הסייג לפרט 8 לתוספת - שישה חודשים מיום פרסומן של התקנות. תוספת (תקנה 2) (1) ריהוט; (2) ציוד לבית ולגן, למעט כלי אוכל לא ארוזים; (3) מכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני לרבות ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - חוק התקשורת); (4) טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן; (5) טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, אף אם בגלל שאזל מהמלאי ויש צורך לייצרו או להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן; (6) מטהר מים ומיתקן למים מינרליים; (7) ביגוד והנעלה; (8) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי למעט אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או שהוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או שירותי טיסה מחוץ לישראל ואליה; "מחוץ לישראל" - למעט האזור כהגדרתו.בחוק מס ערך מוסף; בפסקה זו, "נסיעה" - כהגדרתה בתקנה 6(א)(12); (9) חוגים וקורסים למעט קורס כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008; (10) שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, לרבות טיפולי הסרת שיער; (11) עסקת נופש ארוך טווח; בפרט זה, "עסקת נופש ארוך טווח" - עסקה הנמשכת על פני תקופה העולה על שנה, שבה צרכן, תמורת תשלום, מקבל בעיקר את הזכות לקבל הנחות או הטבות בקשר ללינה, נוסף על השירותים האחרים, כגון נסיעה או בלעדיהם; (12) חברות או מנוי במועדון הנחות; (13) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי או רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים–ארציים נייחים, כהגדרתם בחוק התקשורת; (14) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית, כמשמעותם בסעיף 4(א2) לחוק התקשורת; (15) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון מיוחד או היתר כללי למתן שירותי גישה לאינטרנט, שניתן לפי סעיף 4 ו-4א1 לחוק התקשורת; (16) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון לשידורי כהגדרתו בחוק התקשורת; (17) חברות או מינוי במועדון כושר או מועדון בריאות (ספא); (18) חברות או מינוי במועדון היכרות ושידוכים; (19) מינוי להגרלות והימורים; (20) טובין ושירותים הנמכרים במסגרת אירוע הצגה; בפסקה זו, "אירוע הצגה" - אירוע שבו העוסק מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה, כדי להציג טובין או שירותים שהוא מעוניין למכור; (21) רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה שהוא רכב חדש שנרכש מיבואן; (22) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 3,000 שקלים חדשים; (23) שעונים. _____________________________ 1 ק"ת תש"ע,16. 

 

 

לשלוח הודעה למדווח ?
    לא