agreement

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש
תנאי השימוש מצויים באתר המועצה המקומית עארה ערערה (להלן: "האתר"), והם פתוחים לעיון המשתמשים אנא קיראו אותם בטרם השימוש באתר . אם אינך מסכים לתנאי השימוש , כולם או חלקם , אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא .תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים , אף אם באתר היו קישורים לאתרים אלה. האמור בתנאי השימוש ומדניות פרטיות בלשון זכר נועד לנוחות בלבד , ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

המידע
האתר בכללותו מוצע לציבור כמות שהוא . כוונת המועצה היא כי המידע יהיה נכון ומדויק , ואולם , יתכן והמידע אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע .המועצה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ו/או יפלו ביחס למידע.

קניין רוחני
האתר כמו כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר , קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות , סרטונים , תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין, רוחני בלעדי של אתר המועצה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר המועצה.
בנוסף אין להפיץ , להעתיק , לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד , גרפיקות , סרטונים , סמנים מסחריים או כל מידיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

קישורים אלקטרוניים
באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרים אחרים . הקישורים נועדו לנוחות המשתמשים בלבד. המועצה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים , או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר . אין בין המועצה ובין בעלי האתרים האחרים שאינם שייכים למועצה (להלן אתרי צד ג') יחסים משפטיים ו/או מסחריים , ואין למועצה כל שליטה או זכות בחומר המצוי באתרים אלו. אין המועצה אחראית לתוכן החומר המצוי באתרי צד ג' . אין בקישורים לאתרי צד ג' משום מתן תוקף , אישור, או העדפה של המועצה לאותם אתרים המקושרים , לרבות לפרסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעילים . המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים .

חובות המשתמש
עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן :
• המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן.
• המשתמש מתחייב שלא להעלות , לשלוף, לשדר, להפיץ, או לפרסם מידע או חומר אחר עלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר .
• המשתמש מתחייב שלא להעלות , לשלוף, לשדר , להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש , בשל היותו בגדר איום , פגיעה העלבה , הוצאת דיבה , השמצה , גזענות , פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר.
• המשתמש מתחייב שלא להעלות , לשלוף, לשדר , להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלול לעורר אחריות משפטית.
• המשתמש מתחייב שלא להעלות , לשלוף, לשדר , להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.
• המשתמש מתחייב שלא להעלות , לשלוף, לשדר , להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב.
• המשתמש מתחייב שלא להעלות , לשלוף, לשדר , להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורטת מראש של המועצה.
• המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע.
• המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את המועצה מכל אחריות בעניין זה.
• המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף , שינוי או מחיקת מידע.
• המשתמש מסכים לשפות ולפצות את המועצה בגין כל נזק , ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למועצה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מביצוע הסכם זה.
• המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המועצה , במקרים בהם המועצה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין , תהא המועצה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר , למנוע מהמשתמש גישה לאתר , או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו , להנחת דעתה של המועצה , כי הינם נפגעים מפעילות הפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר המועצה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

העדר אחריות
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש . המועצה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש , טעות או השמטה בתכולת האתר, המועצה לא תהא אחראית לכל נזק , ישיר , עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר , והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר , בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית .
המועצה אינה אחראית לכל נזק , לרבות בשל וירוסים או יישומי תוכנה למיניהם , לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה , גלישה, או שימוש באתר , ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר . אין המועצה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים , אם יועלו, על האתר על ידי משתמשים אחרים. האמור בסעיף זה מתווסף לכל אמירה המיוחסת לאחריות המועצה בקשר לתנאי השימוש ואין בכוונת סעיף זה להחליף אמירות נוספות באשר לאחריותה של המועצה בהקשרים, ספציפיים כדוגמת אחריות בגין קישורים , אחריות בגין הגנת הפרטיות, אחריות בגין פעולה בלתי מורשה של משתמשים או בכל הקשר אחר , והכל כמפורט בתנאי השימוש על סעיפיו השונים ו/או במלל הכלול באתר עצמו.

אבטחת מידע
המועצה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי המועצה , אין בהם בטחון מוחלט , לכן המועצה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם .
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

שונות
• באתר המועצה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש , הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה .בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחתוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר .
• המועצה שומרת לעצמה את הזכות , להסיר , לתקן, להוסיף, או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר שימוש אלה על ידי עדכון האתר, מעת לעת, למשתמש לא תהא כל טענה כלפי המועצה בגין שינויים במידע באתר. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת . המועצה שומרת לעצמה הזכות , לתקן, להוסיף, או לשנות, את תנאי שימוש אלה על ידי ערכון עמוד זה, כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש .
• עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים, ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על פי חוק למסור את הפרטים , אולם פרטים שגויים או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותם באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של פנייתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.
• חלקים מסוימים באתר מפנים לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת המועצה , שם לב כי המועצה אינה מנהלת את האתרים האלה וכי שימושך בהם כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם. בכל מקרה המועצה אינה אחראית לשימוש שתעשה באתרים החיצוניים .
• הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר , יישמרו ברישומי המועצה ויעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות על פי כל דין .

מערכת התשלומים
מערכת תשלומים לא תאגור מידע על התשלומים ובפרט לא ישמר מידע על פרטי המשלם ופרטי כרטיס האשראי.
ביצוע התשלום דרך מערכת התשלומים יעשה תחת אבטחת מידע בהתאם לתקני אבטחה סטנדרטיים ואנו מתחייבים לא למסור את פרטיך ופרטי האשראי לצד ג אלא בהתאם לדין .

ביטול ושינוי ההזמנה:
שינוי או ביטול הזמנה יחויבו בתשלום בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן 1981.
במקרה של ביטול הזמנה או רישום, עליך להצטייד במספר קבלה או הזמנה ולפנות למחלקת גביה או המחלקה הרלוונטית אחראית על השירות.

אזור שיפוט
בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים במחוז חיפה.

 

مرحبا بكم زوار موقع المجلس المحلي عارة عرعرة اليكم شروط استخدام الموقع بمحتوياته وخدماته المختلفة يرجى منك قراءة الشروط بدقة والموافقة عليها.

شروط استخدام الموقع الالكتروني :
شروط الاستخدام متوفرة في موقع المجلس المحلي (عارة عرعرة)، بإمكانك تصفحها وقراءتها بدقة قبل استخدامك للموقع، اذا كنت غير موافق على شروط الاستخدام كلها او بعضٍ منها فلا يحق لك استعمال الموقع لأي هدف كان.
لا تنطبق شروط استخدام الموقع على المواقع الأخرى بما في ذلك الروابط المؤدية للمواقع الالكترونية الأخرى من خلال موقع المجلس المحلي.
شروط استخدام الموقع مصوغة بصيغة المذكر للراحة فقط, إلا أنها صيغة موجهة للرجال والنساء على حد سواء.

المعلومات : تهدف المعلومات المنشورة في هذا الموقع الى نشر المعرفة العامة والتوجيه فقط.
الموقع على العموم متاح للجمهور كما هو، يعمل المجلس المحلي عارة عرعرة على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، قد تصادف نقص او خطأ تقنياً، مطبعياً وغيره في المعلومات المعروضة في الموقع.
المجلس المحلي ، اداره, موظفين, وعاملين فيه, ليس مسؤولا عن عدم استيفاء المادة المطلوبة أو عن أخطاء وردت في المعلومات المطروحة للخدمة.

الملكية الفردية :
الموقع بأكمله بما في ذلك المعلومات التي يتم نشرها عبر هذه الخدمة من نصوص، صور، رسومات، خرائط، مقاطع مسموعة ومرئية، الجرافيك وتطبيقات البرامج (فيما يلي: المادة المحمية) جميعها تابع لموقع المجلس المحلي عارة عرعرة بمقتضى قانون الملكية الفكرية السارية في إسرائيل، لا يحق للمستخدم استعمالها دون اذن مسبق خطيا من المسؤول عن موقع المجلس المحلي. كما لا يحق للمستخدم الاقدام على تحريف المادة المحمية أو تشويهها أو تغييرها أو نسخها أو نشرها او القيام بأي معاملة أخرى من شأنها الحط من قيمة المادة المحمية دون الحصول على إذن مسبق خطيا من المسؤول عن موقع المجلس المحلي.

الروابط :
قد تجد على هذا الموقع روابط لمواقع الكترونية أخرى بهدف التسهيل على المستخدم فقط.
المجلس المحلي عارة عرعرة غير مسؤول عن صلاحية هذه الروابط، او أي مواقع قد تشير إليها هذه الروابط.
لا توجد أية علاقة قانونية أو تجارية، بين المجلس المحلي وبين مواقع أخرى غير تابعة للمجلس المحلي (مواقع تعود لجهة ثالثة)، وبالتالي لا يوجد للمجلس المحلي أية وسيلة للتحكم بالمادة الموجودة في هذه المواقع، لأن المجلس المحلي غير مسؤول عن المحتويات الواردة في مواقع (تعود لجهة ثالثة)، لا يجوز تفسير الروابط المؤدية الى مواقع تعود لجهة ثالثة على انها إقرار بصلاحيتها أو توصية بها أو معاملة مفضلة من قبل المجلس للمواقع المذكورة بما في ذلك وثائق أو مواد أخرى تحتوي عليها أو فيما يتعلق بأصحابها أو المنتجات المعروضة فيها.
يحق للمجلس المحلي بحسب إعتباراته إضافة أو إزالة أي رابط يؤدي لمواقع تعود لجهة ثالثة.

واجبات المستخدم :
يشكل دخولك للموقع واستخدامه موافقة منك على القوانين المذكورة كالاتي:
• يوافق المستخدم على هذه الاحكام وشروط الاستخدام المنصوص عليها أعلاه وأدناه.
• يلتزم المستخدم بعدم عرض، طرح، نقل أو نشر معلومات أو مواد أخرى قد تقيد أو تمنع اخرين من استخدام الموقع.
• يلتزم المستخدم بعدم عرض، طرح، نقل أو نشر معلومات أو مواد أخرى غير مسموح نشرها او استخدامها لأنها تشكل تهديدًا أو إساءة مهينة أو افتراء أو عنصرية أو إباحية أو تعبيرًا مبتذلًا آخر.
• يلتزم المستخدم بعدم تحميل، أرسال، نقل، نشر معلومات أو مواد أخرى قد تشجع أو تحرك أو تحفز أو تساعد شخصا آخر على ارتكاب فعلٍ يحظره القانون أو قد يؤدي إلى إثارة المسؤولية القانونية.
• يلتزم المستخدم بعدم عرض، طرح، نقل أو نشر معلومات أو مادة أخرى قد تنتهك حقوق الملكية الأخرى، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، وحقوق حماية الخصوصية و / أو أي حقوق ملكية أخرى.
• لا يمكن ربط الموقع بأي موقع ذي محتويات إباحية و | أو جنسية و| أو هجومية و| أو محتويات تشجع العنصرية و |أو تمييز غير قانوني و| أو عنف, أو ضد القانون, أو منشور ضد القانون أو تشجع انشطة ضد القانون.
• يلتزم المستخدم بعدم عرض، طرح، نقل أو نشر معلومات أو مواد أخرى بما في ذلك فيروس أو برامج أخرى قد تلحق الضرر بأنظمة الكمبيوتر.
• لا يمكنك استخدام محتويات او خدمات الموقع لأغراض خاصة، إلا اذا حصلت مسبقاًعلى موافقة خطية صريحة, من المجلس المحلي عارة عرعرة.
• يجوز لك استخدام الموقع لأهداف خصوصية وشخصية فقط.
• يدرك المستخدم القيود المفروضة على شبكة الإنترنت فيما يتعلق بأمن المعلومات على الإنترنت والمجلس المحلي لا يتحمل أية مسؤولية في هذا الصدد.
• يلتزم المستخدم بعدم استخدام الموقع بطريقة لا تتناسب مع القوانين والأحكام أو بصورة غير متفق قد تعتبر تزويراً أو تغييراً أو حذفًا للمعلومات.
• يوافق المستخدم على تعويض المجلس عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر و / أو أية نفقات يتكبدها المجلس فيما يتعلق بأية دعوى أو مطالبة جراء هذه الاتفاقية.
• يلتزم المستخدم بعدم القيام بأي استخدام تجاري للمعلومات.
• يحظر عليك النسخ والاستخدام, أو السماح للأخرين بأة طريقة اخرى استخدام محتويات الموقع, بما فيه مواقع اخرى, منشورات الكترونية, منشورات مطبوعة وما شابه ذلك, لكل هدف, سواء كان تجاري او غير تجاري, ليس لاستخدام شخصي وخاص.
• المجلس المحلي عارة عرعرة لا يتحمل اية مسؤولية أي ضرر ناجم عن إدخال بيانات على الموقع و| أو عن اية صلة لمحتوى الموقع وعن أي عرض او منشور لمحتويات بأية وسيلة اخرى. أنت تتحمل المسؤولية الكاملة والوحيدة عن أي رابط, عرض او منشور للمحتويات او بيانات قدمتها وعليك التعهد بالتعويض للمجلس المحلي عن أي ضرر ناجم عنك.
• يمنع منعا باتا تحريف المواد المنشورة في الموقع, وعرضها بطريقة مضللة, والمساس بها, وتغييرها, أو القيام\ بأي عمل يقلل من قيمتها, و/ أو يمكن الإساءة لاحترامها او الاساءة لسمعة صاحب حقوق طبع العاملين عليها.
• يوافق المستخدم على أحقية المجلس في تتبع المستخدم للموقع اذا ما أساء الاستخدام وخرق أحكام الاتفاقية. عندها يحق للمجلس المحلي التوجه لأطراف ثالثة لتثبت خرق المستخدم لشروط الاستخدام وملاحقته قضائيا بغية المحافظة على حقوق المجلس وممتلكاته.

غياب المسؤولية
استخدام الموقع يقع على عاتق المستخدم. المجلس لا يتحمل أية مسؤولية أو تبعة بسبب تشويشات، أخطاء أو خرق في محتوى الموقع، المجلس غير مسؤول عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو حتمية أو عرضية بسبب استخدام الموقع، أو بسبب أي منع الوصول أو الاستخدام الموقع، سواء كان ذلك بسبب تعاقدي أو بسبب فيه ضرر.
المجلس غير مسؤول عن أية أضرار، بما في ذلك الناجمة عن الفيروسات أو تطبيقات البرامج المختلفة، وأجهزة الحاسوب المستخدم أو أي ممتلكات أخرى للمستخدم، بسبب الوصول، التصفح، أو استخدام الموقع، بما في ذلك تنزيل المعلومات من الموقع. لا يمكن للمجلس المحلي التحكم في أية معلومات ورسالة قد تم تحميلها على الموقع من قبل مستخدمين اخرين. احكام هذا البند تأتي كتتمة الى شروط الاستخدام وليس المقصود بها لتحل محل أحكام أخرى في سياق المسؤولية عن الروابط، والمسؤولية عن حماية الخصوصية والمسؤولية لقيام المستخدمين غير المصرح به أو في أي سياق آخر، كل ذلك في شروط الاستخدام وأقسامه المختلفة.


أمن المعلومات :
يطبق المجلس أنظمة وإجراءات أمن المعلومات على الموقع. في حين أن هذه الأنظمة والإجراءات تقلل من خطر الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر في المجلس، إلا أنها لا تضمن الأمن المطلق، وبالتالي، فإن المجلس المحلي لا يضمن أن الخدمات على الموقع ستكون محصنة تماما من الوصول غير المصرح به إلى المعلومات المخزنة في أجهزته.

تحتفظ إدارة الموقع بالحق في حظر أي مستخدم، أو عن طريق منع عنوان IP لجهاز الكمبيوتر الخاص به، أو عنوان MACID لجهاز الكمبيوتر الخاص به أو حتى وفقًا لبلد المنشأ دون الحاجة إلى تقديم عذر مقبول لدى المستخدم او المتصفح.

متفرقات /عام
قد يستخدم الموقع ملفات "كوكيز" وملفات إحصائية داخلية للمحافظة على توثيق إحصائي مجهول للمتصفحين وتحليلاً لحركة المستخدم وعادات وانماط التصفح في المواقع وتحليل النقرات ووقت الإقامة، وفي كل الأوقات، فقط للمستخدمين الموصولين بموقع المعلومات مجهولي الهوية، ليس لديهم اسم مستخدم أو أي تفاصيل تعريفية أخرى.

يحتفظ المجلس بالحق في تصحيح أو إضافة أو تغيير من خلال تحديث الموقع من وقت لآخر، لن يكون لدى المستخدم أية مطالبة ضد المجلس لإجراء تغييرات في المعلومات على الموقع. يحتفظ المجلس بالحق في رفض منح حق الوصول إلى هذا الموقع أو أي جزء منه لأي مستخدم بحسب تقديره الخاص ودون إشعار مسبق. يحتفظ المجلس بالحق في تصحيح أو إضافة أو تغيير شروط الاستخدام هذه من خلال حتلنة هذه الصفحة، كل تغيير في شروط الاستخدام يسري مفعوله فور نشره على الموقع كجزء من شروط الاستخدام.

يجب عليك تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة فقط وتؤكد بموجبها دقة المعلومات التي قدمتها. لست ملزمًا بموجب القانون بتقديم التفاصيل، ولكن التفاصيل المغلوطة أو الإمتناع عن تقديمها مفصلة من شأنهما أن يمنعاك من استخدام خدماتهم على الموقع، الأمر الذي يلحق الضرر بجودة الخدمة المقدمة إليك، بما في ذلك عدم إكمال طلبك والقدرة على الاتصال بك.

تشير بعض أقسام الموقع إلى المواقع الخارجية غير الخاضعة لسيطرة ISBB، وتلاحظ أن ISBB لا تدير هذه المواقع وأن استخدامك لها يخضع لشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. على أي حال، فإن ISBB غير مسؤول عن استخدام المواقع.

يتم حفظ التفاصيل التي تقدمها والتفاصيل التي تم جمعها أثناء استخدامك للموقع في سجلات المجلس ويتم استخدامها وفقًا لأحكام سياسة الخصوصية بموجب أي قانون.

منظومة المدفوعات
لا تحتفظ بمعلومات تتعلق بالمدفوعات او بتفاصيل تتعلق بالدافعين وببطاقات ائتمانهم.
بحيث يتم الدفع بواسطة منظومة المدفوعات الخاضعة لاحكام تامين المعلومات. ونحن نلتزم بالا ننقل تفاصيل تتعلق بك وببطاقة ائتمانك لطرف ثالث الا بمقتضى القانون.

الغاء وتغيير الطلبية:
أن التغيير أو الالغاء يقتضي كل منهما الدفع بمقتضى قانون حماية المستهلك.
في حال تم الدفع وترغب بإلغاء التسجيل عليك التزود برقم الوصل ومراجعة القسم المسؤول سواءً الجباية أو القسم المسؤول عن الخدمة المقدمة.

منطقة القضاء
أثناء استخدامك للموقع وفي حالة نشوب أي نزاع، فإنك توافق على أن ما سبق يخضع للولاية الحصرية للقانون الإسرائيلي باستخدام نظام المحاكم الإسرائيلية في منطقة حيفا.

 

לשלוח הודעה למדווח ?
    לא